19.-22. RUJNA 2024.

Mitja Ružojčić

Dr.sc.
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu & Business Psychology Lab

Doktor bihevioralnih znanosti sa širokim portfeljem znanstvenih radova i projekata.

Doktorirao je psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu, gdje sada predaje na diplomskom i doktorskom studiju. U svom istraživačkom radu bavi se predviđanjem radne učinkovitosti i angažiranosti, s posebnim naglaskom na menadžment, ličnost i psihometriju.

Sudjelovao je u dvadesetak znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata od kojih su 4 financirana sredstvima Hrvatske zaklade za znanost ili iz EU fondova. Objavio je brojne znanstvene radove u uglednim međunarodnim časopisima.

Izlagač je na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima te je recenzent za brojne međunarodne časopise iz psihologije rada i psihologije općenito (npr. European Journal of Work and Organizational Psychology).

MRuzojcic_pic